انواع استشهادیه (استشهاد محلی)

 

دانلود انواع استشهاد محلی

 

نمونه استشهادیه

لینک دریافت

قیمت

 ۱

استشهادیه راجع به اشتهار به فساد

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
 ۲

استشهادیه راجع به وقوع عقد نکاح

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
 ۳
استشهادیه راجع به سوء رفتار با طفل
دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
 ۴

استشهادیه راجع به مستاجربودن

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
 ۵

استشهادیه راجع به اعسار مطلق

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
 ۶
استشهادیه راجع به مفقودالاثر شدن زوج/زوجه
دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
۷ 
استشهادیه راجع به سوء رفتار زوج
دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
 ۸
استشهادیه راجع به اعسار به تقسیط
دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال