دادخواست چیست؟

دادخواست فرم چاپی است که در دعاوی حقوقی، خوانده باید در زمان مراجعه به دادگاه دعوای خود را در آن تنظیم نماید و به دادگاه تقدیم نماید.

اصحاب دعوی عبارتند از؛

خواهان و خوانده

خواهان به بیان ساده و قابل فهم برای عموم آن شخصی می باشد که شروع کننده دعوی حقوقی می باشد، مدعی حقی است یا خواسته ای دارد از جنس امور حسبی.
خوانده نیز عبارت از شخصی است که طرف مقابل دعوی قرار می گیرد.

خواسته و ارزش آن نیز از دیگر عناصر دادخواست می باشد. 

دانلود نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه با نظر کارشناسی

دانلود نمونه دادخواست مطالبه نفقه با جلب نظر کارشناس رسمی

دانلود نمونه دادخواست مطالبه مهریه به نرخ روز با قرار تامین خواسته

دانلود نمونه دادخواست متقابل زوج به خواسته اعسار به تقسیط عین خواسته زوجه

دانلود نمونه دادخواست اثبات رابطه زوجیت موقت/از طرف زن

دانلود نمونه دادخواست الزام زوج به ثبت واقعه رجوع

دانلود نمونه دادخواست الزام زوج به ثبت نکاح

دانلود نمونه دادخواست اثبات زوجیت دائم از طرف زوج

دانلود نمونه دادخواست اثبات زوجیت دائم از طرف زوجه