نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل

نمونه دادخواست مهرالمثل

نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل از طرف زن (زوجه)

معمولاً هنگام عقد، میزان مهریه مشخص می گردد اما در مواردی نیز به هر دلیل مهریه نامشخص باقی می ماند.

اگر زن (زوجه) بخواهد که مهریه ای را که نامشخص است را مطالبه نماید، باید مشابه این دادخواست را به دادگاه محل انعقاد عقد یا محل زندگی مشترک تقدیم نماید.

 

20,000 ریال – خرید