نمونه دادخواست طلاق با درخواست زوجه

 دادخواست طلاق زوجه

نمونه دادخواست طلاق توسط زوجه

بی تردید سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دستگاه قضا، طلاق از طرف زن است. می دانیم که بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

طلاق از جانب زوجه، پرونده ای سه مرحله ای محسوب می شود.

مراحل و شرایط دادخواست طلاق از زن از تقدیم دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی شروع می شود و مدارک مورد نیاز عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه و داشتن شماره ملی است.

 

20,000 ریال – خرید