نمونه دادخواست الزام وراث فروشنده متوفی به تنظیم سند

نمونه دادخواست الزام وراث فروشنده متوفی به تنظیم سند

اگر با شخصی معامله ای نموده اید و طرف فوت نموده نمونه این دادخواست را به دادگاه محل ملک تقدیم نمایید.

20,000 ریال – خرید