نمونه دادخواست اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند و دستور منع انتقال

نمونه دادخواست اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند و دستور منع انتقال

چنانچه ملکی را خریداری کرده اید و بهر علت فروشنده سند را منتقل نمی کند،

با تقدیم یک همچنین دادخواستی به دادگاه محل ملک، می توانید از نظر حقوقی پی گیری کنید و حکم دریافت نمایید.

در نظر داشته باشید که حتماً تغییرات لازم روی دادخواست انجام بدید.

20,000 ریال – خرید