نمونه استشهادیه راجع به اشتهار به فساد

نمونه استشهاد محلی شهره به فساد

چنانچه فردی در همسایگی یا محل کار شما وضعیت مناسبی ندارد شما باید

ابتدا یک استشهاد محلی طبق نمونه تکمیل کنید.

پس از تکمیل این نوع استشهادیه می توانید با مراجعه به مراجع قانونی اقدامات قانونی خود را انجام دهید.

20,000 ریال – خرید