دانلود نمونه استشهاد محلی اعسار مطلق

دانلود نمونه استشهاد محلی اعسار مطلق

دانلود نمونه استشهاد محلی اعسار مطلق,

جایی که شما نیاز دارید به هر دلیل اثبات نمایید که معسر هستید (دچار تنگدستی شدید)

از این نمونه استشهاد استفاده نمایید.

20,000 ریال – خرید