دانلود نمونه استشهاد محلی مفقود الاثر شدن

دانلود نمونه استشهاد محلی مفقودالاثرشدن

دانلود نمونه استشهاد محلی مفقود الاثر شدن, چنانچه یکی از نزدیکان یا بستگان شما مفقود الاثر شده اند

یعنی مدت زمان زیادی است که هیچ خبری از وی نیست،

شما برای اکثر امور حقوقی خود نیازمند این هستید که ابتدا با تکمیل کردن این نوع استشهاد محلی، مفقود بودن وی را اثبات کنید.

20,000 ریال – خرید