نمونه پرداخت ارش

نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب با نظر کارشناس

تقاضای صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر الزام خوانده به پرداخت ارش مبیع( مورد معامله) معیوب ملازم با اثبات ظهور عیب در مبیع(مورد معامله)

 نظر کارشناس رسمی در صورتیکه اختلافی بوجود بیاید ، باید در نظر گرفته شود.

در ضمن باید کلیه خسارات ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل هم تقاضا گردد.

20,000 ریال – خرید