دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل کمیسیون ماده ۱۰۰

دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل کمیسیون ماده ۱۲

دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل تصادفات

دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل تصادفات

دانلود نمونه تامین دلیل تصادفات,

اگر با اتومبیل خود به اتومبیل شخص دیگری برخورد کرده اید و شما مقصر حادثه نیستید اما طرف مقابل قصد آزار و اذیت شما را دارد، باید قبل از اقامه دعوی از شورای حل اختلاف محل تصادف این تامین دلیل را انجام دهید.

تغییرات لازم داده شود.

دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل غرامت مبیع مستحقُ للغیر

دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل غرامت مبیع که مستحقُ للغیر باشد

دانلود نمونه تامین دلیل تعیین غرامت,

چنانچه زمینی یا ساختمانی یا آپارتمانی و…..خریداری کرده اید اما معلوم شده

که این ملک متعلق به دیگری است برای اینکه بتوانید غرامت خود را دریافت کنید بایستس که از شورای حل اختلاف محل ملک تقاضای این تامین دلیل را داشته باشید.