دانلود نمونه دادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه التزام

دانلود نمونه دادخواست الزام فروشنده به تحویل آپارتمان

دانلود نمونه دادخواست الزام فروشنده به فک رهن

دانلود نمونه دادخواست الزام پرداخت وام

دانلود نمونه دادخواست الزام به تفکیک

دانلود نمونه دستور موقت بعد دعوی

دانلود نمونه دادخواست دستور موقت قبل دعوی

دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل کمیسیون ماده ۱۰۰

دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل کمیسیون ماده ۱۲

دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل تصادفات

دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل تصادفات

دانلود نمونه تامین دلیل تصادفات,

اگر با اتومبیل خود به اتومبیل شخص دیگری برخورد کرده اید و شما مقصر حادثه نیستید اما طرف مقابل قصد آزار و اذیت شما را دارد، باید قبل از اقامه دعوی از شورای حل اختلاف محل تصادف این تامین دلیل را انجام دهید.

تغییرات لازم داده شود.