نمونه دادخواست اثبات مالکیت، خلع ید و قلع و قمع بنا

نمونه دادخواست اثبات مالکیت، خلع ید و قلع و قمع بنا

نمونه دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنا,

چنانچه ملک شما توسط دیگری مورد غصب واقع شده شما می توانید با تقدیم نمونه دادخواست به دادگاه محل ملک روال قانونی را طی کنید و با دریافت حکم، ملک خود را مسترد نموده و خسارت نیز دریافت کنید.

لطفاً تغییرات لازم را در نمونه دادخواست اعمال کنید.