نمونه دادخواست اثبات مالکیت، خلع ید و قلع و قمع بنا

نمونه دادخواست اثبات مالکیت، خلع ید و قلع و قمع بنا

نمونه دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنا,

چنانچه ملک شما توسط دیگری مورد غصب واقع شده شما می توانید با تقدیم نمونه دادخواست به دادگاه محل ملک روال قانونی را طی کنید و با دریافت حکم، ملک خود را مسترد نموده و خسارت نیز دریافت کنید.

لطفاً تغییرات لازم را در نمونه دادخواست اعمال کنید.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو,چنانچه خودرویی را خریداری کرده اید

و فروشنده از آمدن به دفتر خانه امتناع میکنه با تقدیم نمونه این دادخواست به دادگاه محل انعقاد عقد

یا محل اقامت خوانده ( فروشنده ) روال قانونی را طی نموده و وی را اجبار به حضور در دفتر خانه و انتقال سند نمایید.

تغییرات لازم  را بر دادخواست اعمال کنید

 

نمونه دادخواست اعاده دادرسی به سبب سند جدید

نمونه دادخواست اعاده دادرسی به سبب سند جدید

اگر رایی به ضرر شما صادر شده و قطعی هم شده اگر سند جدیدی به دست شما برسد، می توانید با تقدیم نمونه این دادخواست به دادگاه صادر کننده رای، دوباره پرونده تون رو به جریان بندازید.

تغییرات لازم انجام بدید.

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره

اگر شما مالک آپارتمان/ منزل مسکونی و … هستید و ملک خود را اجاره داده اید و مدت اجاره تمام شده اما مستاجر از تخلیه و تحویل سرباز می زند نمونه این دادخواست را به دادگاه محل ملک خود تقدیم نمایید.

تغییرات لازم داده شود.

نمونه دادخواست مطالبه جهیزیه

نمونه دادخواست مطالبه جهیزیه

چنانچه به هر دلیل از قبیل طلاق و ….. در نظر دارید که جهیزیه خود را مسترد نمائید، با تقدیم این نمونه دادخواست به دادگاه محل زندگی مشترک خود که جهیزیه تون اونجا نگهداری میشه برای تحویل گرفتن اون اقدام بفرمایید.

تغییرات لازم داده شود.

نمونه دادخواست الزام وراث فروشنده متوفی به تنظیم سند

نمونه دادخواست الزام وراث فروشنده متوفی به تنظیم سند

اگر با شخصی معامله ای نموده اید و طرف فوت نموده نمونه این دادخواست را به دادگاه محل ملک تقدیم نمایید.

نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی

نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن، یک شخص بدون اینکه مالک آن مال باشد یا  وکالت یا نمایندگی داشته باشد،آن مال را بفروشد، اجاره دهد، به رهن بگذارد و ….

اگر با یک همچنین مسأله ای روبرو هستید باید با تقدیم این دادخواست به دادگاه محل ملک (مال غیر منقول) یا محل اقامت خوانده مانع از ازبین رفتن حق خود گردید

نمونه دادخواست طلاق با درخواست زوجه

 دادخواست طلاق زوجه

نمونه دادخواست طلاق توسط زوجه

بی تردید سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دستگاه قضا، طلاق از طرف زن است. می دانیم که بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

طلاق از جانب زوجه، پرونده ای سه مرحله ای محسوب می شود.

مراحل و شرایط دادخواست طلاق از زن از تقدیم دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی شروع می شود و مدارک مورد نیاز عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه و داشتن شماره ملی است.

 

نمونه پرداخت ارش

نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب با نظر کارشناس

تقاضای صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر الزام خوانده به پرداخت ارش مبیع( مورد معامله) معیوب ملازم با اثبات ظهور عیب در مبیع(مورد معامله)

 نظر کارشناس رسمی در صورتیکه اختلافی بوجود بیاید ، باید در نظر گرفته شود.

در ضمن باید کلیه خسارات ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل هم تقاضا گردد.

نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل

نمونه دادخواست مهرالمثل

نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل از طرف زن (زوجه)

معمولاً هنگام عقد، میزان مهریه مشخص می گردد اما در مواردی نیز به هر دلیل مهریه نامشخص باقی می ماند.

اگر زن (زوجه) بخواهد که مهریه ای را که نامشخص است را مطالبه نماید، باید مشابه این دادخواست را به دادگاه محل انعقاد عقد یا محل زندگی مشترک تقدیم نماید.