نمونه دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره

اگر شما مالک آپارتمان/ منزل مسکونی و … هستید و ملک خود را اجاره داده اید و مدت اجاره تمام شده اما مستاجر از تخلیه و تحویل سرباز می زند نمونه این دادخواست را به دادگاه محل ملک خود تقدیم نمایید.

تغییرات لازم داده شود.

20,000 ریال – خرید