دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل غرامت مبیع مستحقُ للغیر

دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل غرامت مبیع که مستحقُ للغیر باشد

دانلود نمونه تامین دلیل تعیین غرامت,

چنانچه زمینی یا ساختمانی یا آپارتمانی و…..خریداری کرده اید اما معلوم شده

که این ملک متعلق به دیگری است برای اینکه بتوانید غرامت خود را دریافت کنید بایستس که از شورای حل اختلاف محل ملک تقاضای این تامین دلیل را داشته باشید.

20,000 ریال – خرید