نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو,چنانچه خودرویی را خریداری کرده اید

و فروشنده از آمدن به دفتر خانه امتناع میکنه با تقدیم نمونه این دادخواست به دادگاه محل انعقاد عقد

یا محل اقامت خوانده ( فروشنده ) روال قانونی را طی نموده و وی را اجبار به حضور در دفتر خانه و انتقال سند نمایید.

تغییرات لازم  را بر دادخواست اعمال کنید

 

20,000 ریال – خرید