نمونه دادخواست

قانون چک منطبق با آخرین اصلاحات

قانون چک بر مبنای آخرین اصلاحات

ماده ١ ـ انواع چک عبارت است از:

۱ـ چک عـادی:چکی اسـت که اشـخاص عھـده بـانکھا بـه حـساب جـاری خـود صـادر و دارنـده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

۲ـ چک تـایـید شـده:چکی اسـت که اشـخاص عھـده بـانکھا بـه حـساب جـاری خـود صـادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.

۳ـ چک تـضمین شـده:چکی اسـت که تـوسـط بـانک بـه عھـده ھـمان بـانک بـه درخـواسـت مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.

۴ـ چک مـسافـرتـی:چکی اسـت که تـوسـط بـانک صـادر و وجـه آن در ھـر یک از شـعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد.


مـاده ٢ ـ چکھای صـادر عھـده بـانکھایـی که طـبق قـوانـین ایـران در داخـل کشور دایـر شـده و یـا مـیشـونـد، ھـمچنین شـعب آنـھا در خـارج از کشور، در حکم اسـناد لازم الاجـراسـت و دارنـده چک در صـورت مـراجـعه بـه بـانک و عـدم دریـافـت تـمام یـا قـسمتی از وجـه آن بـه عـلت نـبودن محـل و یـا بـه ھـر عـلت دیـگری که منتھـی بـه بـرگشـت چک و عـدم پـرداخـت گـردد، مـیتـوانـد طـبق قـوانـین و آیـین نـامـه ھـای مـربـوط بـه اجـرای اسـناد رسـمی وجـه چک یـا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.بــرای صــدور اجــرایــیه دارنــده چک بــایــد عــین چک و گــواھــینامــه مــذکور در مــاده ۴ و یــا گواھینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.اجـرای ثـبت در صـورتـی دسـتور اجـرا صـادر مـیکند که مـطابـقت امـضای چک بـا نـمونـه امـضای صـادرکننده در بـانک از طـرف بـانک گـواھـی شـده بـاشـد.دارنـده چک اعـم اسـت از کسی که چک در وجـه او صـادر گـردیـده یـا بـه نـام او پشـت نـویسـی شـده یـا حـامـل چک)در مـورد چکھای در وجه حامل(یا قائم مقام قانونی آنان.تـبصره ـ دارنـده چک مـیتـوانـد محکومـیت صـادر کننده را نسـبت بـه پـرداخـت کلیه خـسارات و ھـزیـنه ھـای وارد شـده که مسـتقیما و بـه طـور مـتعارف در جھـت وصـول طـلب خـود از نـاحـیه وی متحـمل شـده اسـت، اعـم از آن که قـبل از صـدور حکم یـا پـس از آن بـاشـد، از دادگـاه تـقاضـا نـمایـد، در صـورتـی که دارنـده چک جـبران خـسارت و ھـزیـنه ھـای مـزبـور را پـس از صـدور حکم درخـواسـت کند، بـایـد درخـواسـت خـود را بـه ھـمان دادگـاه صـادر کننده حکم تـقدیـم نماید.

 

برای دریافت کامل قانون چک اینجا را کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید