نوشته‌ها

انواع استشهادیه (استشهاد محلی)

 

دانلود انواع استشهاد محلی

 

نمونه استشهادیه

لینک دریافت

قیمت

 ۱

استشهادیه راجع به اشتهار به فساد

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
 ۲

استشهادیه راجع به وقوع عقد نکاح

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
 ۳
استشهادیه راجع به سوء رفتار با طفل
دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
 ۴

استشهادیه راجع به مستاجربودن

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
 ۵

استشهادیه راجع به اعسار مطلق

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
 ۶
استشهادیه راجع به مفقودالاثر شدن زوج/زوجه
دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
۷ 
استشهادیه راجع به سوء رفتار زوج
دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
 ۸
استشهادیه راجع به اعسار به تقسیط
دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
نمونه دادخواست

شکوائیه

ردیف

نمونه شکوائیه کیفری

لینک دریافت

قیمت

۱

نمونه شکوائیه خیانت در امانت

 دریافت کنید

رایگان

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

وکیل آنلاین

معاملات

نمونه دادخواست های معاملات

نمونه دادخواست

لینک دریافتقیمت

 دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی (دادرسی فوری) زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان ….

دریافت کنید  ۲۰۰۰۰ ریال

دستور موقت بعد از اقامه دعوای ماهیتی

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تفکیک مورد معامله آپارتمان مسکونی/ تجاری/ اداری

 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال 

الزام خوانده به پرداخت وجه وام مرتبط با مورد معامله زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان…

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام فروشنده به فک رهن از مورد معامله زمین/ ملک مسکونی/ آپارتمان…

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام فروشنده به تحویل آپارتمان

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام خوانده به پرداخت خسارت وجه التزام زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان/مغازه…

دریافت کنید  ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تنظیم سند زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان….

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام وراث فروشنده متوفی به تنظیم سند رسمی انتقال

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تنظیم سند، بدواً صدور و اجرای قرار تامین عین خواسته از پلاک ثبتی زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان

دریافت کنید  ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تنظیم سند به ترتیب تمام ایادی بدواً صدور و اجرای قرار تامین عین خواسته از پلاک ثبتی زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تنظیم سند خودرو پیکان- پراید- پژو ….

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تنظیم سند خودرو بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع از نقل و انتقال

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تنظیم سند خودرو به ترتیب ایادی ( فروشندگان/خریداران)

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

دادخواست متقابل الزام خریدار به پرداخت الباقی ثمن معامله زمین/ ملک مسکونی/ آپارتمان …

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
دادخواست متقابل اعلام بطلان و بی اعتباری بیع نامه که برای پرداخت بدهی به عنوان ضمانت به نام طلبکار تنظیم شده باشد
دریافت کنید  ۲۰۰۰۰ ریال
دادخواست متقابل مبنی بر اعلام بطلان و بی اعتباری سند زمین/ ملک مسکونی/ آپارتمان …
 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

ابطال معامله فضولی ( معامله به مال غیر)/ ابطال مبایعه نامه/ ابطال سند رسمی/ بدواً صدور قرار تامین عین خواسته

 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
ابطال وکالتنامه بلاعزل بدواً صدور و اجرای دستور موقت در منع استفاده از وکالتنامه
 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال 
مطالبه وجه/ خسارت تاخیر در امر تادیه
 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
استرداد وجه که اشتباهاً به حساب خوانده واریز شده است
 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
دادخواست متقابل اثبات مالکیت زمین/ ملک مسکونی/ آپارتمان…
 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال 
دادخواست متقابل ۱- اثبات مالکیت ۲- الزام به تنظیم سند زمین/ ملک مسکونی…
 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال 

دادخواست ۱-اثبات مالکیت۲- الزام به تنظیم سند   ۳- دستور موقت منع انتقال

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
اعلام بطلان معامله بیع به علت فساد/ مطالبه ثمن معامله(اعاده به وضع سابق)/ خسارات دادرسی
دریافت کنید  ۲۰۰۰۰ ریال
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دو دستگاه آپارتمان
 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال 
تایید فسخ معامله از طرف فروشنده به لحاظ تاخیر در پرداخت ثمن موجل معامله زمین/ ملک مسکونی…
 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
تایید فسخ معامله از طرف خریدار به لحاظ کم بودن مساحت مبیع
دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله زمین/ ملک مسکونی/ آپارتمان….
تامین خواسته زمین/ ملک مسکونی/ آپارتمان/ مغازه ….

الزام فروشنده به پرداخت ارش مبیع معیوب بدواً با اثبات عیب با نظر کارشناس رسمی

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

مطالبه طلب با سند عادی

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع به علت شرط فاسخ

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

پرداخت ارش مبیع معیوب با جلب نظر کارشناس

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

اعاده دادرسی به سبب سند جدید

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال

اثبات مالکیت، خلع ید غاصبانه و قلع و قمع بنا

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
نمونه دادخواست

انواع تامین دلیل

انواع تامین دلیل

نمونه دادخواست

لینک دریافت

قیمت

۱

 نمونه دادخواست تامین دلیل بدون معرفی خوانده تصادفات

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال

۲

 نمونه دادخواست تامین دلیل تصادفات

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

۳

 نمونه دادخواست تامین دلیل در خصوص غبن فاحش/اموال غیر منقول زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان …

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

۴

 نمونه دادخواست تامین دلیل در خصوص تعیین غرامات مبیع که مستحقٌ للغیر باشد

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

۵

 نمونه دادخواست تامین دلیل جهت احراز معیوب بودن خودرو

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

۶

 نمونه دادخواست تامین دلیل جهت احراز کم بودن مساحت مبیع

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

۷

 نمونه دادخواست تامین دلیل جهت احراز غبن فاحش در معامله

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

۸

 نمونه دادخواست تامین دلیل جهت احراز دایر بودن ملک/ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

دریافت کنید  ۲۰۰۰۰ ریال

۹

نمونه دادخواست تامین دلیل جهت اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
وکیل آنلاین

دادخواست های خانوادگی

 

 نمونه دادخواست های خانوادگی

ردیفنمونه دادخواستلینک دریافتقیمت
۱

رد هدایای نامزدی

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
۲

مطالبه قیمت هدایای دوران نامزدی

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
۳

احراز غیرممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
۴

صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان عقد نکاح به دلیل عدم اخذ اجازه از طرف ولی دختر

دریافت کنید  ۲۰۰۰۰ ریال
۵

اعلام عدم نفوذ عقد نکاح به دلیل وجود اکراه در عقد از طرف دختر

 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال 
۶

اثبات زوجیت دائم/از طرف زن

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
۷

اثبات زوجیت دائم از طرف مرد

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
۸

الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم از طرف زن

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
۹

الزام زوج به ثبت واقعه رجوع

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
۱۰
اثبات رابطه زوجیت موقت/از طرف زن
 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
۱۱

مطالبه مهر(سکه تمام بهار آزادی) از طرف زوجه

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
۱۲
دادخواست متقابل زوج به خواسته اعسار به تقسیط عین خواسته زوجه
دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال 
۱۳
مطالبه مهریه به نرخ روز بدواً صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته(توقیف اموال)
 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال 
۱۴

نمونه دادخواست تعیین و مطالبه مهرالمثل

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
۱۵
مطالبه نفقه معوقه با جلب نظر کارشناس رسمی
 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال 
۱۶

نمونه دادخواست طلاق از ناحیه زوج

دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
۱۷

نمونه دادخواست طلاق از ناحیه زوجه

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
۱۸

نمونه دادخواست طلاق توافقی

 دریافت کنید رایگان
۱۹فسخ نکاح به علت جنون/زوج/زوجه
۲۰ملاقات فرزند مشترک پدر/مادر
۲۱

مطالبه جهیزیه(زوجه)

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
۲۲

دانلود نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه با نظر کارشناسی از شورای حل اختلاف

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲)

با اصلاحات جدید (۲۴/۳/۹۴)

بخش اول- کلیات

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده ۱– آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، ….وضع میشود.

ماده ۲– دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده ۳– مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.

ماده ۴– اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده ۵– متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

ماده ۶– متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده ۷– در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم – دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده ۸ – محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف– حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب– حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

ماده ۹– ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف – دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب – دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

ماده ۱۰– بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

ماده ۱۱– تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

ماده ۱۲– تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره – تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

.

.

.

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن

برای دریافت کامل قانون آیین دادرسی کیفری اینجا را کلیک نمایید.

نمونه دادخواست

قانون مدنی

قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

ماده ۱–  مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲– قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده۳– انتشار قوانین باید در روزنامه ی رسمی به عمل آید.

ماده ۴–  اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵–  کلیه ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۶–  قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه ی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

ماده ۷– اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸– اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹– مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰– قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

باب اول در بیان انواع اموال

ماده ۱۱– اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

فصل اول در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲– مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳– اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود، غیرمنقول است و همچنین است   لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴– آینه و پرده ی نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.

ماده ۱۵– ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

برای دریافت کامل قانون مدنی اینجا را کلیک نمایید.

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

‌مصوب دوم تیر ماه ۱۳۱۹

‌باب اول – در کلیات

‌ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

‌ماده ۲ – رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

‌ماده ۳ – رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

‌ماده ۴ – در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر‌می‌فرستد.

‌ماده ۵ – مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

‌ماده ۶ – در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.

‌ماده ۷ – در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

‌ماده ۸ – دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:

۱ – اموری که در آنها ذینفع است.

۲ – امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).

۳ – امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

۴ – امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

‌ماده ۹ – در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می‌شود.

‌ماده ۱۰ – در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

برای دریافت کامل قانون امور حسبی اینجا را کلیک نمایید.

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

تاریخ تصویب : ۱۳۷۹/۰۱/۲۱

‌کتاب اول – در امور مدنی

‌کلیات

‌ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

‌ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

‌ماده ۳ – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

‌تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

‌ماده ۴ – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

‌ماده ۵ – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.

‌ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

‌ماده ۷ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.

‌ماده ۸ – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

‌ماده ۹ – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.
‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود.

‌نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

برای دریافت کامل قانون آیین دادرسی مدنی اینجا را کلیک نمایید.

نمونه دادخواست

قانون شورای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴)

ماده ۱-

شورای حل اختلاف نهادی است شبه قضایی که بر پایه ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است این شورا به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است ایجاد شده است.

صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تشکیل یافته است به بیان دیگر دعاوی دولتی و دعاوی که ناشی از اموال دولتی هستند به هیچ وجه قابلیت طرح در شورا را ندارند حتی با توافق و رضایت طرفین دعوی. اما توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که رسیدگی به درخواست تامین دلیل اشخاص دولتی در صلاحیت شورا حل اختلاف دارد زیرا درخواست تامین دلیل طرح دعوی محسوب نمی شود تا مشمول بند ت ماده ۱۰ قانون شورا اختلاف قرار گیرد زیرا در این ماده دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از صلاحیت شورا خارج شده است. باید توجه داشت در صورتی درخواست رسیدگی تامین دلیل مراجع دولتی از شورای قابل پذیرش است که این درخواست قبل از طرح دعوی در مراجع قضایی به شورا ارائه گردد زیرا در صورت تقدیم دادخواست و طرح دعوا در مراجع قضایی رسیدگی به درخواست تامین دلیل آن در صلاحیت آن مراجع قرار خواهد گرفت. شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده        می شود، از دو نهاد تشکیل یافته است قاضی شورا و شورا که تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

شورا در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزائی صلاحیت رسیدگی دارد. صلاحیت محلی اصولا با ریاست حوزه قضایی می باشد. هر شورا فقط در محدوده تعیین شده قانونی خود دارای صلاحیت برای رسیدگی به دعاویست.

تبصره

تعیین محدود فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی می باشد. اگر شورا خارج از صلاحیت محلی خود اقدام به صدور رای نماید اتخاذ تصمیم در مورد آن با مرجع تجدیدنظر می باشد.

برای دریافت کامل قانون شورای حل اختلاف اینجا را کلیک کنید.