وکیل آنلاین

معاملات

نمونه دادخواست های معاملات

نمونه دادخواست

لینک دریافتقیمت

 دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی (دادرسی فوری) زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان ….

دریافت کنید  ۲۰۰۰۰ ریال

دستور موقت بعد از اقامه دعوای ماهیتی

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تفکیک مورد معامله آپارتمان مسکونی/ تجاری/ اداری

 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال 

الزام خوانده به پرداخت وجه وام مرتبط با مورد معامله زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان…

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام فروشنده به فک رهن از مورد معامله زمین/ ملک مسکونی/ آپارتمان…

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام فروشنده به تحویل آپارتمان

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام خوانده به پرداخت خسارت وجه التزام زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان/مغازه…

دریافت کنید  ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تنظیم سند زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان….

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام وراث فروشنده متوفی به تنظیم سند رسمی انتقال

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تنظیم سند، بدواً صدور و اجرای قرار تامین عین خواسته از پلاک ثبتی زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان

دریافت کنید  ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تنظیم سند به ترتیب تمام ایادی بدواً صدور و اجرای قرار تامین عین خواسته از پلاک ثبتی زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تنظیم سند خودرو پیکان- پراید- پژو ….

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تنظیم سند خودرو بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع از نقل و انتقال

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

الزام به تنظیم سند خودرو به ترتیب ایادی ( فروشندگان/خریداران)

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

دادخواست متقابل الزام خریدار به پرداخت الباقی ثمن معامله زمین/ ملک مسکونی/ آپارتمان …

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
دادخواست متقابل اعلام بطلان و بی اعتباری بیع نامه که برای پرداخت بدهی به عنوان ضمانت به نام طلبکار تنظیم شده باشد
دریافت کنید  ۲۰۰۰۰ ریال
دادخواست متقابل مبنی بر اعلام بطلان و بی اعتباری سند زمین/ ملک مسکونی/ آپارتمان …
 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

ابطال معامله فضولی ( معامله به مال غیر)/ ابطال مبایعه نامه/ ابطال سند رسمی/ بدواً صدور قرار تامین عین خواسته

 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
ابطال وکالتنامه بلاعزل بدواً صدور و اجرای دستور موقت در منع استفاده از وکالتنامه
 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال 
مطالبه وجه/ خسارت تاخیر در امر تادیه
 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
استرداد وجه که اشتباهاً به حساب خوانده واریز شده است
 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
دادخواست متقابل اثبات مالکیت زمین/ ملک مسکونی/ آپارتمان…
 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال 
دادخواست متقابل ۱- اثبات مالکیت ۲- الزام به تنظیم سند زمین/ ملک مسکونی…
 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال 

دادخواست ۱-اثبات مالکیت۲- الزام به تنظیم سند   ۳- دستور موقت منع انتقال

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
اعلام بطلان معامله بیع به علت فساد/ مطالبه ثمن معامله(اعاده به وضع سابق)/ خسارات دادرسی
دریافت کنید  ۲۰۰۰۰ ریال
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دو دستگاه آپارتمان
 دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال 
تایید فسخ معامله از طرف فروشنده به لحاظ تاخیر در پرداخت ثمن موجل معامله زمین/ ملک مسکونی…
 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال
تایید فسخ معامله از طرف خریدار به لحاظ کم بودن مساحت مبیع
دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله زمین/ ملک مسکونی/ آپارتمان….
تامین خواسته زمین/ ملک مسکونی/ آپارتمان/ مغازه ….

الزام فروشنده به پرداخت ارش مبیع معیوب بدواً با اثبات عیب با نظر کارشناس رسمی

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

مطالبه طلب با سند عادی

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع به علت شرط فاسخ

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

پرداخت ارش مبیع معیوب با جلب نظر کارشناس

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

اعاده دادرسی به سبب سند جدید

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال

اثبات مالکیت، خلع ید غاصبانه و قلع و قمع بنا

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید